Lotd 02
Hair: [^.^Ayashi^.^] Alice hair (Wayward Hunt) OFF 
Skirt: {Bonita::: Waist Skirt} {Free}